Reparatievoorwaarden

§ 1 Definities
1.1: het bedrijf: Audio Artem
1.2: Opdrachtgever: de persoon die de audiozaak heeft afgegeven ter diagnose dan wel ter reparatie.
1.3: Monteur: Persoon die voor het bedrijf de reparatie werkzaamheden verricht.

§ 2 Diagnose, onderzoek en reparatie(/onderhoud/ revisie/ restauratie)
2.1 Als basis wordt uitgegaan van de omschreven klachten. Indien een klacht een gebrek is, zal deze worden gerepareerd.
2.2 De betaalde diagnose- en/ of onderzoekskosten zullen niet worden gerestitueerd.
2.3 Het (laten) doen van diagnose en of onderzoek geeft geen garantie dat audiotoestel kan worden gerepareerd dan wel dat het concrete defect kan worden opgespoord.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment van verdere diagnostiek en of onderzoek en of reparatie/ onderhoud/ revisie/ restauratie af te zien.

2.5. Indien er tijdens het repareren een nieuwe klacht ontstaat, dan wordt die klacht als een nieuwe reparatie gezien.
2.6 Wij behouden ons het recht voor om extra diagnose- en of onderzoekskosten te vragen. Dit wordt vanzelfsprekend eerst overlegt met de opdrachtgever.
2.7 Wij behouden ons het recht voor om meer dan één prijsopgave te geven. Bij een nieuwe prijsopgave wordt dit vanzelfsprekend eerst overlegt met de opdrachtgever.
2.8. Indien het reparatiebedrag boven de prijsopgave komt, zal met de opdrachtgever worden overlegd of de opdrachtgever de zaak voor die hogere prijsopgave wil laten repareren. Indien de opdrachtgever de zaak niet laat repareren vanwege de hogere prijsopgave, dan zijn slechts de diagnose- en/of de onderzoekskosten verschuldigd.

2.9 Onderdelen die vervangen zijn, zijn vervangen door goede onderdelen.

§ 3 Garantie
3.1. Garantietermijn is 2 maanden.
3.2. Garantie geldt uitsluitend voor de omschreven punten die vermeld staan op de reparatiebon.
3.3. Een nieuwe storing binnen de garantieperiode wordt als een nieuwe reparatie gezien. Dit betekent dus extra kosten voor de opdrachtgever.
3.4. Als de omschreven punten niet meer te repareren zijn, zal het bedrag worden gerestitueerd minus de diagnose- en/of onderzoekskosten en de eventuele onderdelenkosten.
3.5. De monteur bepaalt of het artikel gerepareerd wordt of dat de klant het reparatiebedrag terug krijgt.
3.6 De garantie vervalt onder de volgende gebeurtenissen:
a. bij reparaties door derden;
b. schade veroorzaakt door water-/vloeistof;
c. schade veroorzaakt door (tabaks)rook;
d. schade veroorzaakt door (indirecte)blikseminslag;
e. elektronische schade veroorzaakt door de klant of derden.
f. bij gebruik buiten de specificaties, die opgesteld zijn door de fabriek.
3.7 Transportkosten, in welke vorm dan ook, vallen niet onder de garantie.
3.8 Garantie op eindtransistoren en of eindtrap van versterkers, (surround) receivers, home cinemasets, enzovoorts (met de bijbehorende arbeidskosten) is uitgesloten.

§ 4 Eigendomsrecht
4.1 Zaken, waarvan is medegedeeld dat deze kunnen worden opgehaald, die niet binnen 2 maanden vanaf het moment van mededeling zijn opgehaald, worden onvoorwaardelijk eigendom van het bedrijf.

§ 5 Aansprakelijkheid
5.1 Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade:
a. veroorzaakt door derden.
b. veroorzaakt door de natuur.
c. die bij reparatie aan de in reparatie gegeven zaak ontstaat, behoudens voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de monteur. Dit geldt tevens voor gevolgschade.
d. veroorzaakt door het in reparatie gegeven zaak, voor de directe, indirecte en de gevolgschade, behoudens voor zover de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van de monteur.

§ 6 Betalingscondities
6.1 De vermelde diagnose- en/of onderzoekskosten dient bij het brengen van de zaak contant te worden voldaan dan wel middels bank te zijn bijgeschreven alvorens de diagnose en / of onderzoek zal plaatsvinden.
6.2 Bij aflevering zal betaling contant geschieden of het reparatiebedrag dient vóór het moment van ophalen te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van het bedrijf.

§ 7 Toepassing van het recht
7.1 Uitsluitend is het Nederlands recht van toepassing.

§ 8 Eventuele verschillen door vertaling
8.1 Indien er een verschil is ontstaan tussen de vertaalde reparatievoorwaarden en de Nederlandse reparatievoorwaarden dan zijn alleen de Nederlandse reparatievoorwaarden geldig.