Verkoopvoorwaarden

§ 1 Definities
1.1 het bedrijf: Audio Artem of diens bevoegde vertegenwoordiger van Audio Artem.
1.2 de koper: de wederpartij van het bedrijf.

§ 2 Garantie inzake tweedehands (onderhouden) audioapparatuur
2.1. Garantietermijn is 1 maand tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De garantie vervalt onder de volgende gebeurtenissen:
a. bij openmaken van de zaak en.of reparaties verricht door derden;
b. schade veroorzaakt door water-/vloeistof;
c. schade veroorzaakt door (tabaks)rook en/of brand;
d. schade veroorzaakt door (indirecte)blikseminslag;
e. elektronische schade veroorzaakt door de klant of derden.
f. bij gebruik buiten de specificaties, die opgesteld zijn door de fabriek.
2.3 In geval van aanspraak op de garantie, ervan uitgaande dat de garantie niet is komen te vervallen door de genoemde gebeurtenissen in deze paragraaf, zal het bedrijf eerst het gebrek of gebreken herstellen binnen een redelijk termijn. Indien herstel niet mogelijk is, zal de zaak worden vervangen door een gelijkwaardige product. Indien dat niet mogelijk is, zal restitutie van het betaalde bedrag volgen. Het bedrijf zal de zaak terugnemen.
2.4 Transportkosten in welke vorm dan ook vallen niet onder de garantie.

§ 3 Eigendomsrecht
3.1 De koper is eigenaar van de zaak vanaf het moment dat de betaling is ontvangen door het bedrijf.

§ 4 Aansprakelijkheid
4.1 Het bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade:
a. veroorzaakt door derden.
b. veroorzaakt door de natuur.
c. doordat de eigenaar zich niet heeft gehouden aan de instructies van de fabrikant.
d. tenzij er sprake is van grove schuld of opzet door het bedrijf
4.2 In geval van aansprakelijkheid zal het maximum te vergoeden bedrag zijn waarvoor het bedrijf is verzekerd.

§ 5 Betalingscondities
5.1 Bij aflevering zal betaling contant geschieden of het reparatiebedrag dient vóór het moment van ophalen te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer van het bedrijf.
5.2 In geval van postorder dient het bedrag voor het versturen bijgeschreven te zijn.

§ 6 Ruilen, ontbinden van de koop
6.1.a Het ruilen of ontbinden van de aangekochte of geleverde zaak is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.
6.1.b Indien schriftelijk overeen is gekomen dat mogelijkheid tot omruilen behoort, dient het ruilen binnen 7 dagen te geschieden vanaf moment van aflevering of verzenden door het bedrijf.
6.2 Een uitzondering hierboven is wanneer het goed via het internet is gekocht zonder dat er persoonlijk contact met het bedrijf is geweest. Wet verkoop op afstand, BW6, artikelen 230m tot en met artikel 230v zijn dan van toepassing. Eisen voor het retourneren van het product zijn:
a) de koper mag het product gebruiken/ testen, echter het is niet de bedoeling dat het product voor 14 dagen (bijna) kosteloos wordt gehuurd.
b) Er dient met uiterste zorg met het product te worden omgegaan zodat het product onbeschadigd kan worden geretourneerd.
c) Het kenbaar maken voor het ontbinden van de koop dient binnen 14 dagen te geschieden na ontvangst van de zaak. Het is aan de koper te bewijzen dat deze uiting door het bedrijf is ontvangen.
d) de kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de koper.
e) de koper dient het product in te pakken zoals het is aangekomen om onnodige transportschade te voorkomen.
f) het risico van het verzenden bij het retourneren ligt uitdrukkelijk bij de koper. Het is derhalve aanbevelenswaardig om deze verzekerd en aangetekend te versturen. De kosten hiervan komen voor rekening van de koper.

§ 7 Toepassing van het recht
7.1 Uitsluitend is het Nederlands recht van toepassing.

§ 8 Eventuele verschillen door vertaling
8.1 Indien er een verschil is ontstaan tussen de vertaalde verkoopvoorwaarden en de Nederlandse verkoopvoorwaarden dan zijn alleen de Nederlandse verkoopvoorwaarden geldig.